Ngày thi bóng bàn của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017

Ngày thi bóng bàn của học sinh Trường Tri Thức khóa sinh hoạt hè 2017