Hoat động ngoại khóa " Tưng bừng hội thi câu cá ngày 25/1/2018"

" Tưng bừng hội thi câu cá ngày 25/1/2018"

" Tưng bừng hội thi câu cá ngày 25/1/2018"

Hoạt động ngoại khóa
"Tưng bừng hội thi câu cá ngày 25/1/2018"


Tập trung nghe hướng dẫn và phổ biến thể lệ cuộc thi


.... và câu cá
.... kết qua thu được